Formularz wyszukiwania

Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.ops.chrzanow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.ops.chrzanow.pl


Data publikacji strony internetowej: 01.03.2014 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 15.12.2024 r.


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Część plików (PDF, DOC itp.) nie jest dostępnych cyfrowo.
 • Część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą się otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
 • Brak informacji wskazującej położenie podstrony - tzw. ścieżka okruszków.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których tabele zostały użyte w sposób nieprawidłowy lub nie zawierają właściwej struktury.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których nagłówki zostały użyte w niewłaściwy sposób.
 • Mogą istnieć podstrony serwisu o takich samych tytułach.

Wyłączenia:

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • Wersję kontrastową.
 • Możliwość zmiany rozmiaru tekstu.
 • Widoczny fokus.


Oświadczenie sporządzono dnia: 01.03.2021.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Katarzyna Rejdych, adres poczty elektronicznej rejdych.katarzyna@ops.chrzanow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 735 69 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
 • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Budynek stanowiący siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie przy ulicy Jagiellońskiej 4, 32-500 Chrzanów:
 • do budynku prowadzą trzy wejścia od strony ulicy Sądowej ( parkingu wewnętrznego), oraz dwa wejścia od strony ul. Jagiellońskiej,
  od strony ul. Sądowej do budynku prowadzą trzy wejścia z poziomu chodnika,
 • budynek wyposażony jest w instalację przyzywową ( dzwonki przy wejściu nr 2 i 4),
 • miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane są od ul. Jagiellońskiej 4,
 • budynek wyposażony jest w dwie windy ( w budynku nr 2 i budynku nr 4) umożliwiające osobom niepełnosprawnym ( w tym poruszającym się na wózkach ) wyjazd na każde piętro oraz swobodny dostęp do wszystkich pomieszczeń biurowych i toalet znajdujących się w obiekcie,
 • na każdej z 3 kondygnacji w budynku znajdują się toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • oznakowano pomieszczenia OPS tabliczkami w języku Braille’a,
 • wyposażono budynek Ośrodka w przenośną pętlę indukcyjną dla osób niedosłyszących,
 • w budynku brak pętli induktofonicznej.

Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzanowie

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie, wyznaczył Koordynatora do spraw dostępności w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzanowie.

Funkcję będą pełniły nw. osoby:

Pani Katarzyna Rejdych

Pani Danuta Janas

Podstawa prawna

Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzanowie jest realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.)

Zadania koordynatora ds. dostępności

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało:

 • wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie;
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie;
 • monitorowaniem działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzanowie:

Pani Katarzyna Rejdych telefon: 32 735-69-10

Pani Danuta Janas telefon: 32 735 69 08

e-mail: koordynator.dostepnosci@ops.chrzanow.pl

adres do korespondencji: ul. Jagiellońska 4, 32-500 Chrzanów

Obsługa osób porozumiewających się w języku migowym

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikacji ( Dz. U. nr 209, poz. 1243 ) osoby uprawnione ( doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się ) mają prawo do skorzystania w kontaktach m.in. z organami administracji publicznej z pomocy osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej. Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady, określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U. nr 182, poz. 1228).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie nie dysponuje przeszkolonym pracownikiem w zakresie komunikacji w języku migowym.

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usługi tłumacza ( polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego lub systemu komunikowania się osób głuchoniewidomych) w terminie 3 dni roboczych przed tym zdarzeniem. Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:

 • w formie pisemnej - poprzez złożenie pisma według załączonego wzoru na Dzienniku Podawczym Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • w formie pisemnej - poprzez przesłanie pisma według załączonego wzoru na adres e-mail: koordynator.dostepnosci@ops.chrzanow.pl,
 • w formie pisemnej - poprzez przesłanie pisma według załączonego wzoru z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej w platformie ePUAP: ops_chrzanow.
 • w formie zgłoszenia telefonicznego do koordynatora ds. dostępności na numer:
  • Katarzyna Rejdych - tel. 32-735 69 10
  • Danuta Janas – tel. 32 735 69 08

Świadczenie, o którym mowa powyżej jest bezpłatne.

Wnioski o udostepnienie informacji niedostępnej oraz skargi w sprawie braku zapewnienia dostępności można składać w sposób opisany w pkt. od 1 – do 3.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym do obiektu stanowiącego siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2020r. poz. 426 ) osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu:

 • do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności:
  • budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki i spotu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym , świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych,
 • Uprawnienie zwalnia osoby niepełnosprawne z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego,
 • Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawna certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych,
 • Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.
plik pdf - rozmiar: 1.8 MB
1937654
plik pdf - 1.8 MB

Plan dzialania z zakresu dostepnosci na lata 2020 - 2021

plik pdf - rozmiar: 1.4 MB
1476968
plik pdf - 1.4 MB

Plan dzialania z zakresu dostepnosci na lata 2022 - 2023

plik pdf - rozmiar: 915.2 KB
937202
plik pdf - 915.2 KB

INFORMACJA O ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI OPS W CHRZANOWIE , TEKST ŁATWY DO CZYTANIA - ETR.

plik pdf - rozmiar: 206.5 KB
211494
plik pdf - 206.5 KB

Monitoring poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w roku 2023.

plik pdf - rozmiar: 1.6 MB
1678243
plik pdf - 1.6 MB

Monitoring poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w roku 2024

 • Chrzanów - Miejski Serwis Informacyjny
 • Empatia - Portal Informacyjno-Usługowy
 • ePUAP
 • Platforma Usług Elektronicznych