Formularz wyszukiwania

Praca socjalna

Praca socjalna

Praca socjalna to profesjonalne działania mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

Pracownik socjalny realizując prace socjalną kieruje się podstawowymi wartościami do których należą:

 • Godność osób i rodziny – relacje zawodowe pracownika socjalnego zbudowane są na poszanowaniu godności ludzkiej i wartości poszczególnych jednostek. Człowiek postrzegany jest jako wartość najwyższa, jest niepowtarzalny.
 • Wolność osób i rodzin – sytuacja, w której można dokonywać wyboru spośród wszystkich dostępnych opcji. Wartości ta wyraża się w poszanowaniu decyzji i wyborów osoby, a także jej prawa do współuczestnictwa oraz współkształtowania procesu interwencji.
 • Równość osób i rodzin – dbałość o równość szans, przyjmowanie wszystkich osób takimi jakimi są bez preferowania wybranych kategorii jednostek lub grup społecznych. Zaangażowanie na rzecz sprawiedliwości społecznej, czego wyrazem jest zaangażowanie w inicjowanie zmian społecznych.
 • Prawo do samostanowienia – jest to równoznaczne z uznaniem, że człowiek ma prawo postępować zgodnie ze swoją autonomiczną wolą. Oznacza to, że jest wolny od przymusu i zewnętrznej ingerencji.

Skorzystanie ze wsparcia w postaci pracy socjalnej jest możliwe bez względu na kryterium dochodowe osoby lub rodziny. Zgłoszenie do pracy socjalnej osoby/rodziny może odbyć się w następującej formie:

 • osoba/rodzina może samodzielnie zgłosić się do pracownika prowadzącego pracę socjalną,
 • osoba/rodzina może zgłosić chęć, potrzebę objęcia pracą socjalną podczas godzin przyjęć Dziennika Podawczego.
 • Pracownik socjalny prowadzący postępowania administracyjne może zgłosić osobę/rodzinę do objęcia pracą socjalną, po dokonaniu analizy sytuacji i ocenie, iż zasadnym jest objęcie wsparciem w postaci pracy socjalnej.

Usługa pracy socjalnej realizowana jest w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzanowie ul. Jagiellońska 2 w Dziale Pracy Socjalnej, Usług i Profilaktyki w godzinach pracy Ośrodka.

Pracownicy udzielający wsparcia w ramach pracy socjalnej:

 • starszy pracownik socjalny Karolina Paliwoda
 • starszy pracownik socjalny Ewelina Kożuch
 • pracownik socjalny Aleksandra Lasoń
 • Chrzanów - Miejski Serwis Informacyjny
 • Empatia - Portal Informacyjno-Usługowy
 • ePUAP
 • Platforma Usług Elektronicznych