Formularz wyszukiwania

2018

Programy realizowane ze środków budżetu państwa w 2018


 

Dofinansowanie przyznania dodatków 250 zł dla pracowników socjalnych

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2018. W przypadku zatrudnienia pracownika w mniejszym wymiarze czasu pracy, dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy.

 

Numer umowy: 319/OPS/2018

Kwota dofinansowania z budżetu państwa lub Funduszy: 50 745,66 zł

Rok zakończenia zadania w ramach umowy: 2018


 

Dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

 

Numer umowy: 23/OPS/2018

Kwota dofinansowania z budżetu państwa lub Funduszy: 324 947,00 zł

Rok zakończenia zadania w ramach umowy: 2018


 

Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji związanego z realizacją wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkich osobom jej potrzebującym szczególności: dzieciom do czasu podjecia nauki w szkole podstawowej, podstawowej, dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.

 

Numer umowy: 1/2018

Kwota dofinansowania z budżetu państwa lub Funduszy: 690 987,27 zł

Rok zakończenia zadania w ramach umowy: 2018


 

  • Chrzanów - Miejski Serwis Informacyjny
  • Empatia - Portal Informacyjno-Usługowy
  • ePUAP
  • Platforma Usług Elektronicznych