Formularz wyszukiwania

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne

Uczeń zamieszkały na terenie Gminy Chrzanów może otrzymać pomoc materialną o charakterze socjalnym ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego w postaci:

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane są na:

 • wniosek rodziców, opiekunów prawnych, osób sprawujących pieczę zastępczą nad dzieckiem albo pełnoletniego ucznia,
 • wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzanowie w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego.

W przypadku uczniów i słuchaczy, których zajęcia rozpoczynają się w lutym – do 15 lutego danego roku szkolnego.

W przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do 15 października danego roku szkolnego.
Uprawnionymi do otrzymania stypendium szkolnego są:

 • uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkól artystycznych o uprawnieniach szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, tj. do ukończenia 18 roku życia.

Kryteria przyznawania stypendium szkolnego

 1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. 600,00 zł.
 2. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.
 3. Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego realizowana jest przez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedłożeniu oryginalnych faktur lub rachunków (nie mylić z paragonem fiskalnym) wystawionych na Wnioskodawcę.
 4. Zwrot poniesionych wydatków dokonywany jest po otrzymaniu dotacji celowej z budżetu państwa, do wysokości kwoty przyznanego stypendium szkolnego, po przedłożeniu oryginalnych faktur lub rachunków wystawionych na Wnioskodawcę.
 5. Wysokość stypendium szkolnego zależna jest od zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej, zgodnie z Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chrzanów ( Uchwała Nr X/88/2019 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 3 września 2019 r ).
 6. Wnioskodawca jest obowiązany niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
 7. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
 8. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Celem pomocy materialnej o charakterze socjalnym nie jest zaspokojenie potrzeb życiowych rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji w ich codziennej egzystencji, ale umożliwienie uczniowi równego dostępu do edukacji, pomoc dla konkretnego ucznia w uzyskaniu przez niego właściwego dostępu do edukacji, mimo niekorzystnej sytuacji finansowej rodziny.

 • Chrzanów - Miejski Serwis Informacyjny
 • Empatia - Portal Informacyjno-Usługowy
 • ePUAP
 • Platforma Usług Elektronicznych