Formularz wyszukiwania

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Formą zasiłku szkolnego jest świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Przyznanie i wysokość zasiłku szkolnego jest zależne od sytuacji rodzinnej, ucznia, rodzaju i skutków zdarzenia losowego. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku szkolnego.

Zasiłek szkolny może być przyznany na wniosek rodziców, pełnoletniego ucznia lub dyrektora szkoły dla ucznia, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w szczególności spodowowanego np.: śmiercią jedno z rodziców, wystąpieniem ciężkiej choroby w rodzinie (choroba rodziców, rodzeństwa lub ucznia) lub klęską żywiołową (pożar, powódź).

  • Chrzanów - Miejski Serwis Informacyjny
  • Empatia - Portal Informacyjno-Usługowy
  • ePUAP
  • Platforma Usług Elektronicznych