Formularz wyszukiwania

2019

Programy realizowane ze środków budżetu państwa w 2019


 

Dofinansowanie przyznania dodatków 250 zł dla pracowników socjalnych

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie.

 

Numer umowy: 396/OPS/2019

Kwota dofinansowania z budżetu państwa lub Funduszy: 58 736,60 zł

Rok zakończenia zadania w ramach umowy: 2019


 

Program "Asystent Rodziny"

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na dofinansowaniu kosztów wynagrodzenia brutto asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”.

 

Numer umowy: 20/A/2019

Kwota dofinansowania z budżetu państwa lub Funduszy: 53 240,00 zł

Rok zakończenia zadania w ramach umowy: 2019


 

Dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

 

Numer umowy: 23/OPS/2019

Kwota dofinansowania z budżetu państwa lub Funduszy: 363 122,00 zł

Rok zakończenia zadania w ramach umowy: 2019


 

Program "Posiłek w szkole i w domu"

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

 

Numer umowy: 1/2019

Kwota dofinansowania z budżetu państwa lub Funduszy: 759 279,86 zł

Rok zakończenia zadania w ramach umowy: 2019


 

  • Chrzanów - Miejski Serwis Informacyjny
  • Empatia - Portal Informacyjno-Usługowy
  • ePUAP
  • Platforma Usług Elektronicznych