Formularz wyszukiwania

Zespół interdyscyplinarny

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY W GMINIE CHRZANÓW

Gmina Chrzanów podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, w ramach prac Zespołu Interdyscyplinarnego, powołanego przez Burmistrza Miasta Chrzanowa. Rada Miejska w Chrzanowie Uchwałą nr LVI/593/2023 z dnia 27 czerwca 2023 roku określiła tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Chrzanów oraz warunków jego funkcjonowania.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chrzanowa nr ORG.0050.410.2023 z dnia 11 września 2023 roku został powołany Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Chrzanów w następującym składzie:

 • Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego: Aneta Barta,
 • Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego: Zbigniew Tura - reprezentujący Gminną Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chrzanowie
 • Patrycja Dorynek, Iwona Burek, Marcelina Łazarz - reprezentujący Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie
 • asp. sztab. Sebastian Błazenek, st. sierż. Kinga Korbel -reprezentujący Komendę Powiatową Policji w Chrzanowie
 • Bogumiła Kaszowska, Agnieszka Marcjasz, Urszula Owcarz, Paulina Jamielniak – reprezentujące Sąd Rejonowy w Chrzanowie
 • Anna Nalepa – reprezentująca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie
 • Monika Sadzikowska-Moś – reprezentująca Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie
 • Barbara Winiarczyk – reprezentująca Szpital Powiatowy w Chrzanowie
 • Anna Słowińska-Cajc – reprezentująca Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej
  w Chrzanowie
 • Andrzej Komala – reprezentujący Szkołę Podstawową nr 3 w Chrzanowie
 • Agnieszka Łyszczarz, Anna Niechwiej – reprezentujące Szkołę Podstawową nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie
 • Monika Kula – reprezentująca Szkołę Podstawową im. Wojska Polskiego w Płazie
 • Remigiusz Lichota – reprezentujący Polskie Towarzystwo Tatrzańskie w Chrzanowie

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Chrzanów należy:

 • diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym;
 • inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom;
 • inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
 • opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej;
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy
  w środowisku lokalnym;
 • powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań;
 • monitorowanie procedury „Niebieskie Karty”;
 • przekazywanie informacji o zmianie miejsca zamieszkania osoby doznającej przemocy domowej oraz dokumentacji do zespołu interdyscyplinarnego gminy aktualnego miejsca pobytu tej osoby;
 • kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową;
 • składanie, na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej, zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, w przypadku niezrealizowania zobowiązania uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową.

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego zgodnie z zapisami ustawy odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Udział w spotkaniach zespołu interdyscyplinarnego jest obowiązkowy. Członkowie zespołu wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

Obsługę organizacyjno-techniczną oraz finansową Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Chrzanów zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie, odpowiedzialny za koordynację działań przy realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej.

Podmioty współpracujące z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chrzanowie, zaangażowane w realizację zadań ujętych w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej to:

 • Urząd Miejski w Chrzanowie;
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chrzanowie;
 • Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie;
 • Prokuratura Rejonowa w Chrzanowie;
 • Sąd Rejonowy w Chrzanowie;
 • Placówki oświatowe;
 • Placówki ochrony zdrowia;
 • Organizacje pozarządowe;
 • Kościoły i związki wyznaniowe;
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie;
 • Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie.

 

KONFERENCJA NAUKOWA

„TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie w dniu 26 października 2023 r. zorganizował Konferencją naukową „Teoretyczne i praktyczne aspekty przeciwdziałania przemocy domowej”. Dzięki gościnności Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie, Pani Magdalenie Malczyk, konferencja mogła się odbyć w komfortowych i profesjonalnych warunkach.

Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawował Burmistrz Miasta Chrzanowa, który przewodzi pracom Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Chrzanów.

Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem wśród gminnych i powiatowych instytucji, działających w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej. W konferencji wzięła udział Pani Jolanta Zubik – Zastępca Burmistrza Miasta Chrzanowa, Pani Renata Wiszniewska – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, Pani Magdalena Malczyk – Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie oraz dyrektorzy i przedstawiciele: Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie, Sądu Rejonowego w Chrzanowie, Prokuratury Rejonowej w Chrzanowie, Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie, Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chrzanowie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzanowie, Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie, Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Chrzanowie, placówek oświatowych z Gminy Chrzanów, a także pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie.

Konferencję poprowadził specjalista w zakresie problematyki związanej z przemocą – doktor nauk prawnych, Piotr Piskozub, który w przystępnej formie i z pełnym profesjonalizmem przybliżył trudną problematykę przemocy domowej, w jej różnych aspektach. Doktor Piskozub skoncentrował się na przedstawieniu aktualnych regulacji prawnych oraz obszarów problemowych dotyczących przeciwdziałania przemocy domowej, dostarczeniu wiedzy na temat aktualnych rozwiązań dotyczących ochrony rodzin przed przemocą, celem zwiększenia kompetencji uczestników konferencji w zakresie pracy z osobami dorosłymi doświadczającymi przemocy, dziećmi krzywdzonymi oraz ze sprawcami przemocy.

Konferencję zakończyła otwarta i burzliwa dyskusja na temat funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Chrzanów. Myślą przewodnią wydarzenia była skuteczna współpraca międzyinstytucjonalna, oparta na ujednoliconym systemie działania, spójnym programie i tożsamych umiejętnościach specjalistów.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie, składa serdeczne podziękowania wszystkim Uczestnikom konferencji i żywi nadzieję na dalszą i owocną współpracę w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej.

 • Chrzanów - Miejski Serwis Informacyjny
 • Empatia - Portal Informacyjno-Usługowy
 • ePUAP
 • Platforma Usług Elektronicznych