Formularz wyszukiwania

Zespół interdyscyplinarny

Zespól Interdyscyplinarny

Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na terenie Gminy Chrzanów podejmowane są przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Celem działania Zespołu jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego – w obszarze gminy. Zespół  to grupa ludzi, specjalistów z różnych dziedzin, zajmująca się rozwiązaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu zasobów będących w dyspozycji każdego z członków Zespołu. Jego funkcjonowanie określone jest w drodze porozumień zawartych między gminą, a podmiotami niosącymi pomoc osobom doznającym przemocy w  rodzinie.

Do zadań zespołu Interdyscyplinarnego należy m.in.:

 • integrowanie i koordynowanie działań podmiotów zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy,
 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie na terenie gminy,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny działając na terenie Gminy Chrzanów został powołany Zarządzeniem Nr B.120.174.2019 Burmistrza Miasta Chrzanowa w dniu 13 września 2019 w składzie:

 • 2 przedstawicieli Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • 1 przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chrzanowie,
 • 1 przedstawiciel Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie,
 • 1 przedstawiciel Stowarzyszenie „Supełek” na rzecz Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie,
 • 5 przedstawicieli Szkół Podstawowych w Chrzanowie,
 • 1 przedstawiciel Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie,
 • 2 przedstawicieli Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie rejonowym w Chrzanowie,
 • 1 przedstawiciel Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie,
 • 1przedstawiciel zespołu ds. Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie.

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

 • Chrzanów - Miejski Serwis Informacyjny
 • Empatia - Portal Informacyjno-Usługowy
 • ePUAP
 • Platforma Usług Elektronicznych