Formularz wyszukiwania

2020

Programy realizowane ze środków budżetu państwa w 2020


 

Program " Wspieraj Seniora"

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na zorganizowaniu i realizacji usługi wsparcia polegającej w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, dla osób w wieku 70 lat i więcej, a w wyjątkowych przypadkach w wieku poniżej 70 lat.

 

Numer umowy: 557/OPS/2020

Kwota dofinansowania z budżetu państwa lub Funduszy: 86 150,80 zł

Rok zakończenia zadania w ramach umowy: 2020


 

Dofinansowanie przyznania dodatków 250 zł dla pracowników socjalnych

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2020. W przypadku zatrudnienia pracownika w mniejszym wymiarze czasu pracy, dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy.

 

Numer umowy: 362/OPS/2020

Kwota dofinansowania z budżetu państwa lub Funduszy: 61 786,32 zł

Rok zakończenia zadania w ramach umowy: 2020


 

Dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

 

Numer umowy: 23/OPS/2020

Kwota dofinansowania z budżetu państwa lub Funduszy: 399 055,00 zł

Rok zakończenia zadania w ramach umowy: 2020

Program "Posiłek w szkole i w domu"

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności: dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

 

Numer umowy: 1/2020

Kwota dofinansowania z budżetu państwa lub Funduszy: 832 121,66 zł

Rok zakończenia zadania w ramach umowy: 2020


 

  • Chrzanów - Miejski Serwis Informacyjny
  • Empatia - Portal Informacyjno-Usługowy
  • ePUAP
  • Platforma Usług Elektronicznych