Formularz wyszukiwania

RODO

Inspektor Ochrony Danych: Aneta Nędza,

e-mail: nedzaodo@interia.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH

Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie,
  ul Jagiellońska 4, 32-500 Chrzanów, tel.: 32 735 69 00.
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: nedzaodo@interia.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze tj. Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzanowie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit, a, b, c, d, e oraz art. 9 ust.2 lit. b) ww. Rozporządzenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit, a, b, c, d, e oraz art. 9 ust.2 lit. b) ww. Rozporządzenia.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, tj.:
  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  • dostawcy systemów informatycznych i usług TT na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie,
  • operatorzy pocztowi i kurierzy,
  • banki w zakresie realizacji płatności,
  • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie.
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 7. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych);
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa ,w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów ww. Rozporządzenia.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe, z wyjątkiem danych osobowych fakultatywnych, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa jest brak możliwości udzielenia świadczenia.
 10. Pani/Pana dane osobowe są pozyskiwane od podmiotów, które są zobowiązane do udostępnienia danych na żądanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie.
 11. Pani/Pana Dane osobowe nie będą podlegały decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka) oraz nie będą podlegały profilowaniu.
plik pdf - rozmiar: 184.2 KB
188574
plik pdf - 184.2 KB

Informacja RODO dotycząca fanpage

plik pdf - rozmiar: 112.6 KB
115266
plik pdf - 112.6 KB

Klauzula informacyjna dotycząca nagrywania rozmów telefonicznych.

 • Chrzanów - Miejski Serwis Informacyjny
 • Empatia - Portal Informacyjno-Usługowy
 • ePUAP
 • Platforma Usług Elektronicznych