Formularz wyszukiwania

Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny

UWAGA !

Wypłata dodatków energetycznych w okresie od 4 stycznia do 31 grudnia 2022 roku została zawieszona (nie dotyczy świadczeń przyznanych przed 4 stycznia 2022 r.). Na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym wnioski o wypłatę dodatku energetycznego złożone w w/w okresie pozostawia się bez rozpoznania.

Na ten czas świadczenie zostało zastąpione dodatkiem osłonowym.

Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

Zgodnie z art. 3 pkt 13 lit. c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2021), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 1. Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, o wysokości której informuje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku.
 2. Limit zużycia energii elektrycznej wynosi:
  • 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
  • 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
  • 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.
 3. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego, obowiązującej od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. (M.P. z 2021 r. poz. 393), jego wysokość wynosi:
  • dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną - 12,09 zł miesięcznie;
  • dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób - 16,79 zł miesięcznie;
  • dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób - 20,15 zł miesięcznie.
 4. Dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Zryczałtowany dodatek energetyczny jest wpłacany na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarta jest umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej.

Uwaga! Stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej musi być osoba, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy, a nie inny członek rodziny.

 • Chrzanów - Miejski Serwis Informacyjny
 • Empatia - Portal Informacyjno-Usługowy
 • ePUAP
 • Platforma Usług Elektronicznych