Formularz wyszukiwania

2023

Programy realizowane ze środków budżetu państwa w 2023


 

flaga i godło polski

Dofinansowanie przyznania dodatków 400 zł dla pracowników socjalnych w formie dotacji celowej

 

Gmina Chrzanów – Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie informuje o podpisaniu umowy na rok 2023 w zakresie dofinansowania zadania własnego beneficjenta wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki w okresie od 1 stycznia 2023 r do 31 grudnia 2023 r. W przypadku zatrudnienia pracownika w mniejszym wymiarze czasu pracy, dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy.

 

Budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

 

Numer umowy: 519/OPS/2023

 

Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 67 600 zł

 

Całkowity koszt zadania wynosi: 123 426,81 zł.

 

Rok zakończenia zadania w ramach umowy: 2023


 

 

 

Flaga i Godło Polski

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie w okresie od 1 lipca 2023r. do 31 grudnia 2023r.

 

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” w roku 2023 realizowany jest w ramach zadania: „dofinansowanie gmin w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

 

W 2023r. wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi 46 387 zł, środki własne na realizację Programu ujęte w budżecie Gminy Chrzanów to 11 596,75 zł.

 

Łączny koszt Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 wynosi 57 983,75 zł.

 

Głównym celem Programu jest zapewnienie możliwości bezpiecznego funkcjonowania seniorów w ich miejscu zamieszkania poprzez poprawę bezpieczeństwa i zapewnienie możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

 

W roku 2023 Pogram realizowany w formie „Modułu II”, polegającego na zapewnieniu osobom w wieku 65 lat i więcej tzw. „opieki na odległość” poprzez wyposażenie w specjalistyczne urządzenie w postaci tzw. „opaski bezpieczeństwa”.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie, przy ulicy Jagiellońskiej 4, a także pod numerem telefonu 32 735 69 38 oraz na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/korpus-wsparcia-seniorow-na-rok-2023


 

 

 

obraz zawiera flagę i godło Polski

Program „Posiłek w szkole i w domu”

 

Gmina Chrzanów realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

 

Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

 

Środki z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

 • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
 • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

 

W 2023 r. wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi 979 065 zł, środki własne na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” ujęte w budżecie Miasta Chrzanowa to 672 369 zł.

 

Łączny koszt programu „Posiłek w szkole w domu w 2023 r. wynosi 1 651 434 zł.

 

Program „Posiłek w szkole i w domu” przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r., a zmienioną Uchwałą Nr 264 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022 zakłada dofinansowanie dla Gminy w przypadku udzielenia pomocy w formie posiłków oraz zasiłków celowych na zakup żywności lub posiłku jeżeli dochód na osobę nie przekracza kwoty 200 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnie gospodarującej 1 552 zł, a w przypadku rodzin, kwoty 1200 zł.

 

Gmina Chrzanów na podstawie Uchwały nr LII/550/2023 z dnia 24 stycznia 2023 o podwyższeniu kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, podwyższyła kryterium dochodowe do 200 % kryterium o którym mowa w art. 8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej uprawniające do otrzymania wsparcia od 1 marca 2023r.


 

 

Flaga i Godło Polski

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023, realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie

 

Program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Fundusz Solidarnościowy:

 • dofinansowanie - 369 519,48 zł
 • całkowita wartość - 369 519,48 zł

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, skierowanego do:

osób niepełnosprawnych posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu:

 1. znacznym lub
 2. umiarkowanym lub

c. traktowane na równi do wyżej wymienionych orzeczeń, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023r. poz. 100 z późn. zm.).

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

 1. poprawy jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
 2. wsparcia osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;
 3. uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
 4. dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.


Usługa asystencji osobistej, świadczona na rzecz Uczestnika Programu, polega na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego, w tym w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 • przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania, w tym wyjściu, powrocie lub dojeździe wraz z uczestnikiem do miejsc wskazanych przez uczestnika,
 • w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem, w tym w załatwianiu spraw urzędowych oraz w punktach usługowych,
 • funkcjonowaniu w życiu społecznym, w tym w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju instytucjami, organizacjami, korzystania z dóbr kultury.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzanowie ul. Jagiellońska 4, tel. 32/ 735 69 38 oraz na stronie internetowej www.niepelnosprawni.gov.pl


 

 

 

Flaga i Godło Polski

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

Gmina Chrzanów – Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie informuje o podpisaniu z Wojewodą Małopolskim umowy na dofinansowanie zadania własnego polegającego na :

 1. utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji pomocy społecznej) – kwota dotacji 382 038 zł;
  • Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji następujących zadań:
   • udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
   • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
   • dożywianie dzieci,
   • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
   • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
   • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
   • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
   • prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
   • realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
   • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom i osobom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej,
   • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuację projektów z roku 2022 na tzw. rozwój pomocy społecznej – kwota dotacji 52 162 zł.
  • Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji następujących zadań:
   • wsparcie, aktywizację i poprawę jakości życia seniorów,
   • podniesienie kompetencji i umiejętności pracowników w obszarze opracowywania i realizacji projektów socjalnych,
   • podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez profesjonalizację wykorzystania systemów informatycznych, w tym w zakresie sprawozdawczości.

Łączna kwota dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi: 434 200 zł.

Całkowity koszt zadania wynosi: 6 029 057,10 zł.


 

 

 

 • Chrzanów - Miejski Serwis Informacyjny
 • Empatia - Portal Informacyjno-Usługowy
 • ePUAP
 • Platforma Usług Elektronicznych