Formularz wyszukiwania

2022

Programy realizowane ze środków budżetu państwa w 2022


 

obraz zawiera flagę i godło Polski

Dofinansowanie przyznania dodatków 400 zł dla pracowników socjalnych w formie dotacji celowej

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki w okresie od 1 stycznia 2022 r do 31 grudnia 2022 r. W przypadku zatrudnienia pracownika w mniejszym wymiarze czasu pracy, dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy.

 

Numer umowy: 315/OPS/2022

Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 103 974 zł

Całkowity koszt zadania wynosi: 129 967,11 zł.

Rok zakończenia zadania w ramach umowy: 2022


 

 

obraz zawiera flagę i godło Polski

Dofinansowanie zadań własnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie w formie dotacji celowej przyznanej przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie. Nazwa zadania: Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – Rozwój pomocy społecznej

 

Okres realizacji od 1 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022r.

 

Wartość dofinansowania: 94 656,00 zł,

wkład własny: 23 664,00 zł,

całkowity koszt zadania: 118 320,00 zł.

 

Celem rozwoju szeroko pojętej pracy socjalnej Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie uruchomił dodatkowe działania w obszarze:

 • wsparcia, aktywizacji i poprawy jakości życia seniorów, poprzez realizację projektu socjalnego pn. „Radosna druga wiosna”,
 • rozwoju i/lub wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej osób i rodzin, poprzez realizację projektu socjalnego pn. „Aktywna samodzielność”,
 • realizacji dodatkowych zadań wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, tj. za sprawą organizacji specjalistycznego poradnictwa prawnego,
 • podniesienia jakości usług świadczonych przez OPS w Chrzanowe za sprawą ich profesjonalizacji oraz efektywniejszej obsługi osób i rodzin korzystających ze wsparcia, m. in. za sprawą rozdzielenia pracy socjalnej od postępowań administracyjnych


Szczegółowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzanowie ul. Jagiellońska 4 (budynek nr 2), tel. 32 735 69 38


 

 

 

obraz zawiera flagę i godło Polski

Program Ministerstwa i Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie


Okres realizacji od 1 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022r.

 

Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 : 217 800 zł,

całkowity koszt zadania 217 800 zł.

 

Głównym celem Programu jest zapewnienie możliwości bezpiecznego funkcjonowania seniorów w ich miejscu zamieszkania poprzez:

 • nawiązanie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi oraz wolontariuszami, celem stworzenia lokalnego partnerstwa,
 • świadczenie usług dostosowanych do rozpoznanych potrzeb,
 • poprawę bezpieczeństwa i zapewnienie możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”

 

Pogram zakłada realizację dwóch modułów:

 • Moduł I: zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej poprzez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy – działanie realizowane przy zaangażowaniu wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, którzy świadczyliby codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia
 • Moduł II: zapewnienie osobom w wieku 65 lat i więcej tzw. „opieki na odległość” poprzez wyposażenie w specjalistyczne urządzenie w postaci tzw. „opaski bezpieczeństwa”


Szczegółowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzanowie ul. Jagiellońska 4, tel. 32 735 69 38 oraz na stronie internetowej www.wspierajseniora.pl


 

obraz zawiera flagę i godło Polski

Program „Posiłek w szkole i w domu”

 

Gmina Chrzanów realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

 

Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

 

Środki z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

 • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
 • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

 

W 2022 r. wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi 856 000 zł, środki własne na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” ujęte w budżecie Miasta Chrzanowa to 696 478 zł.

 

Łączny koszt programu „Posiłek w szkole w domu w 2022 r. wynosi 1 552 478 zł.

 

Program „Posiłek w szkole i w domu” przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. zakłada dofinansowanie dla Gminy w przypadku udzielenia pomocy w formie posiłków oraz zasiłków celowych na zakup żywności lub posiłku jeżeli dochód na osobę nie przekracza kwoty 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnie gospodarującej 1 051,50 zł, a w przypadku rodzin, kwoty 792 zł.

 

Gmina Chrzanów na podstawie Uchwały nr III/15/18 z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie zasiłku celowego realizowanego jako świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, podwyższyła kryterium dochodowe do 150% kryterium o którym mowa w art. 8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej uprawniające do otrzymania wsparcia.


 

Flaga i godło polski

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Fundusz Solidarnościowy w kwocie 315 608,00 zł realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia skierowanego do:

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • osób niepełnosprawnych posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności:
  1. o stopniu znacznym lub
  2. o stopniu umiarkowanym lub
  3. traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

 

Priorytetowymi założeniami programu są:

 • możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym;
 • ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych;
 • zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

 

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta w:

 • wyjściu, powrocie lub dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc, zakupach z zastrzeżeniem czynnego udziału uczestnika Programu,
 • załatwianiu spraw urzędowych,
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami, korzystania z dóbr kultury,
 • wykonywaniu codziennych czynności.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzanowie ul. Jagiellońska 4, tel. 32 735 69 38 oraz na stronie internetowej www.niepelnosprawni.gov.pl


 

 

Flaga polski oraz godło

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

Gmina Chrzanów – Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie informuje o podpisaniu z Wojewodą Małopolskim umowy na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji pomocy społecznej).

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji następujących zadań:

 • udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
 • dożywianie dzieci,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
 • prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom i osobom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Całkowity koszt zadania wynosi: 4 992 677 zł.

Kwota dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi 411 142 zł.

 • Chrzanów - Miejski Serwis Informacyjny
 • Empatia - Portal Informacyjno-Usługowy
 • ePUAP
 • Platforma Usług Elektronicznych