Formularz wyszukiwania

Chrzanowski Bon Żłobkowy

Chrzanowski Bon Żłobkowy

Rodzice i opiekunowie korzystający z niepublicznych form opieki nad dziećmi i zamieszkujący na terenie gminy Chrzanów już od 1 września 2020 r. mogą skorzystać z Chrzanowskiego Bonu Żłobkowego, który jest świadczeniem pieniężnym przyznawanym w celu częściowego pokrycia kosztów opieki nad dzieckiem od ukończenia 1 roku życia do ukończenia 3 roku życia (nie dłużej jednak niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 rok życia).

Prowadzenie postępowań dotyczących Chrzanowskiego Bonu Żłobkowego realizowane będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie.

Komu przysługuje bon ?

O Chrzanowski Bon Żłobkowy mogą ubiegać się rodzice, opiekunowie faktyczni, osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej albo samotnie wychowujący dziecko rodzic, opiekun faktyczny, opiekun prawny albo osoba pełniąca funkcję rodziny zastępczej, którzy:

 • zamieszkują na terenie Gminy Chrzanów,
 • nie występują bądź odstępują z ubiegania się o objęcie dziecka opieką w Żłobku Miejskim w Chrzanowie,
 • są zatrudnieni lub wykonują inną pracę zarobkową,
 • nie korzystają z urlopu wychowawczego,
 • rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym, którego naczelnik jest miejscowo właściwy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dla osób mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Chrzanów, jeżeli uzyskują dochody lub przychody podlegające opodatkowaniu tym podatkiem, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • mają zawartą umowę o objęcie dziecka opieką z podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy (należy przez to rozumieć odpowiednio żłobek i klub dziecięcy prowadzony przez instytucje publiczne, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wpisany do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Chrzanowa).

Z Chrzanowskiego Bonu Żłobkowego mogą skorzystać również niepracujący rodzice. Warunkiem jest kontynuowanie nauki w systemie dziennym, udział w stażu, przygotowaniu zawodowym dla dorosłych, szkoleniach zawodowych lub programach mających na celu aktywizację zawodową osób bezrobotnych, pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny lub całkowita niezdolności do pracy potwierdzona orzeczeniem uprawnionego organu.

Komu świadczenie nie przysługuje ?

Świadczenie nie przysługuje osobom, których dziecko zostało objęte opieką przez Żłobek Miejski w Chrzanowie lub umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej, w rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Na jaki okres przyznawany jest bon żłobkowy ?

Chrzanowski Bon Żłobkowy przyznawany jest na rok kalendarzowy. W przypadku złożenia wniosku po rozpoczęciu roku szkolnego prawo do świadczenia ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami do końca roku szkolnego, chyba że prawo do świadczenia powstało później lub umowa o objęcie dziecka opieką została zawarta na okres krótszy.

W jakiej wysokości wypłacany jest „Chrzanowski Bon Żłobkowy” ?

Wysokość świadczenia pieniężnego Chrzanowski Bon Żłobkowy wynosi 300,00 zł miesięcznie. Świadczenie będzie wypłacane w okresach miesięcznych na wskazany osobisty rachunek bankowy wnioskodawcy.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku ?

 • kopię umowy o objęciu dziecka opieką zawartą z podmiotem niepublicznym prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy, której oryginał wnioskodawca okazuje w celu poświadczenia zgodności;
 • zaświadczenie podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy, z którym zawarto umowę o objęcie dziecka opieką, o faktycznej wysokości opłaty stałej ponoszonej za pobyt dziecka;
 • dokumenty potwierdzające zatrudnienie lub inną pracę zarobkową odpowiednio rodziców, opiekunów faktycznych, osób pełniących funkcję rodziny zastępczej - opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego albo osoby pełniącej funkcję rodziny zastępczej oraz oświadczenie o niekorzystaniu przez te osoby z urlopu wychowawczego;
 • zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w systemie dziennym w roku szkolnym lub akademickim właściwym dla okresu, na który przyznawane jest świadczenie (w przypadku, gdy rodzice nie są zatrudnieni z powodu kontynuowania nauki w systemie dziennym);
 • zaświadczenie podmiotu organizującego staż lub szkolenie potwierdzające okres uczestnictwa - w przypadku udziału rodziców w stażu, przygotowaniu zawodowym dla dorosłych, szkoleniach zawodowych lub programach mających na celu aktywizację zawodową i integrację osób bezrobotnych organizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy lub przez inne podmioty;
 • orzeczenie o całkowej niezdolności do pracy potwierdzonej orzeczeniem uprawnionego organu;
 • oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przez osoby, które na dzień złożenia wniosku nie pozostają w zatrudnieniu i nie wykonują innej pracy zarobkowej;
 • w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko – odpowiednio: 
  1. prawomocne orzeczenie sądu o rozwodzie lub separacji;
  2. odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, a w przypadku, gdy rodzic jest nieznany odpis zupełny aktu urodzenia dziecka;
  3. w przypadku gdy małżonek osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia lub rodzic dziecka zaginął, rodzic składający wniosek dołącza zaświadczenie właściwej w sprawie jednostki Policji o przyjęciu zgłoszenia zaginięcia,
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia wynikające z indywidualnej sytuacji rodziny lub jej członków.

Szczegółowe zasady ustalenia osób uprawnionych oraz przyznawania świadczeń określa załącznik do Uchwały nr X/87/2019 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 3 września 2019 r. o wprowadzeniu świadczenia pieniężnego ”Chrzanowski Bon Żłobkowy” dla rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Chrzanów o nazwie „Szczegółowe zasady przyznawania i wysokości świadczenia nieniężnego ”Chrzanowski Bon Żłobkowy” dla rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Chrzanów”.

 • Chrzanów - Miejski Serwis Informacyjny
 • Empatia - Portal Informacyjno-Usługowy
 • ePUAP
 • Platforma Usług Elektronicznych