Formularz wyszukiwania

2021

Programy realizowane ze środków budżetu państwa w 2021


 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

"Zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny rok 2021"

DOFINANSOWANIE 14 325 082,56 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 14 646 488,73zł

obraz zawiera flagę i godło Polski

Dofinansowanie przyznania dodatków 400 zł dla pracowników socjalnych

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki w okresie od 30 maja 2021 r do 31 grudnia 2021 r. W przypadku zatrudnienia pracownika w mniejszym wymiarze czasu pracy, dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy.

 

Numer umowy: 658/OPS/2021

Kwota dofinansowania z budżetu państwa lub Funduszy: 59 100,00 zł

Całkowity koszt zadania wynosi: 73 874,72 zł.

Rok zakończenia zadania w ramach umowy: 2021


 

Obraz zawiera flagę i godło Polski

Dofinansowanie przyznania dodatków 250 zł dla pracowników socjalnych

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2021. W przypadku zatrudnienia pracownika w mniejszym wymiarze czasu pracy, dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy.

 

Numer umowy: 467/OPS/2021

Kwota dofinansowania z budżetu państwa lub Funduszy: 23 914,00 zł

Całkowity koszt zadania wynosi: 29 892,71 zł.

Rok zakończenia zadania w ramach umowy: 2021


 

Obraz zawiera flagę i godło Polski

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021”

dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego

- Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 924,00 zł

realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia skierowanego do

 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym,
 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

Priorytetowymi założeniami programu są:

 • możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym;
 • ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych;
 • zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta w:

 • wyjściu, powrocie lub dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc,
  zakupach z zastrzeżeniem czynnego udziału uczestnika Programu,
 • załatwianiu spraw urzędowych,
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
  korzystania z dóbr kultury,
 • wykonywaniu codziennych czynności.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzanowie ul. Jagiellońska 4, tel. 32 735 69 38 oraz na stronie internetowej www.niepelnosprawni.gov.pl


 

Obrazek zawiera flagę i godło Polski

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zdań pomocy społecznej

Gmina Chrzanów – Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie informuje o podpisaniu z Wojewodą Małopolskim umowy na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji pomocy społecznej).

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji następujących zadań:

 • udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
 • dożywianie dzieci,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
 • prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom i osobom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Całkowity koszt zadania wynosi: 4 744 023 zł.

Kwota dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi 389 004 zł.


 

Obrazek zawiera flagę i godło Polski

Program „Posiłek w szkole i w domu”

Gmina Chrzanów realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Środki z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

 • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
 • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

W 2021 r. wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi 861 000 zł, środki własne na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” ujęte w budżecie Miasta Chrzanowa to 595 494 zł.

Łączny koszt programu „Posiłek w szkole w domu w 2021 r. wynosi 1 456 494 zł.

Program „Posiłek w szkole i w domu” przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. zakłada dofinansowanie dla Gminy w przypadku udzielenia pomocy w formie posiłków oraz zasiłków celowych na zakup żywności lub posiłku jeżeli dochód na osobę nie przekracza kwoty 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnie gospodarującej 1 051,50 zł, a w przypadku rodzin, kwoty 792 zł.

Gmina Chrzanów na podstawie Uchwały nr III/15/18 z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie zasiłku celowego realizowanego jako świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, podwyższyła kryterium dochodowe do 150% kryterium o którym mowa w art. 8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej uprawniające do otrzymania wsparcia.

Obrazek zawiera flagę i godło Polski

Program asystent Rodziny na rok 2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie informuje, że Gmina Chrzanów podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny zatrudnionych na dzień ogłoszenia „Programu Asystent Rodziny na rok 2021” tj. na 22 października 2021r.

Dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy. Zadanie polega na realizacji przez asystentów rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz pozostawanie w gotowości przez asystenta rodziny dom realizacji wsparcia dla kobiet i rodzin wynikających a art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

 

Kwota dofinansowania ze środków Funduszu Pracy wynosi 7 000, 00 zł.

Całkowita wartość zadania wynosi 8 750 zł.

 • Chrzanów - Miejski Serwis Informacyjny
 • Empatia - Portal Informacyjno-Usługowy
 • ePUAP
 • Platforma Usług Elektronicznych