Formularz wyszukiwania

Pomoc osobą doświadczającym przemocy

Pomoc osobą doświadczającym przemocy

Instytucja rodziny jest objęta szczególną ochroną i opieką Państwa, a jej dobro jest naczelną zasadą działania polityki społecznej, zwłaszcza poprzez udzielanie pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji społecznej. Przepisy Konstytucji RP zapewniają ochronę rodziny przed zagrożeniami płynącymi z zewnątrz i wewnątrz, w tym zwłaszcza przed przemocą ze strony osób najbliższych. Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie definiuje przemoc w rodzinie jako jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka, kształtującym osobowość, system wartości, poglądy i styl życia. Ważną rolę w prawidłowo funkcjonującej rodzinie odgrywają wzajemne relacje pomiędzy jej członkami, oparte na miłości i zrozumieniu. Przemoc domowa rozbija wewnętrzną homeostazę systemu rodzinnego, destabilizując życie każdego z jej członków. Przemoc może być zarówno skutkiem, jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie, należy do kategorii zachowań o dużej szkodliwości społecznej. Prowadzi do poważnych naruszeń norm moralnych i prawnych, tragicznych skutków psychologicznych, a w skrajnych przypadkach do utraty zdrowia lub nawet życia. Niestety dane statystyczne pokazują, że przemoc staje się zjawiskiem powszechnym i stanowi poważny problem społeczny. Znęcanie się nad rodziną jest najczęściej popełnianym przestępstwem w Polsce, zaraz po przestępstwach przeciwko mieniu i życiu. Przemoc w rodzinie przybiera różne formy i niestety ma zazwyczaj charakter długotrwały i cykliczny.

W sytuacji podejrzenia wystąpienia przemocy w rodzinie uprawnione do tego instytucje wszczynają procedurę „Niebieskiej Karty”. Procedura ta obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych w oparciu o zasadę współpracy przez przedstawicieli jednostek pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia.

Każda osoba, która doznaje przemocy lub jest jej świadkiem, może bezpiecznie i w zaufaniu zgłosić ten fakt pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie osobiście lub telefonicznie. Można zasygnalizować problem również policji, pedagogom szkolnym czy pracownikom ochrony zdrowia i przedstawicielom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

  • Chrzanów - Miejski Serwis Informacyjny
  • Empatia - Portal Informacyjno-Usługowy
  • ePUAP
  • Platforma Usług Elektronicznych