Formularz wyszukiwania

Pomoc osobom doświadczającym przemocy

POMOC OSOBOM DOZNAJĄCYM PRZEMOCY DOMOWEJ

W roku 2023 dokonano ważnej reformy krajowego systemu przeciwdziałania przemocy domowej. Za sprawą nowelizacji Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t.j. Dz. U. 2021r., poz. 1249 z późn. zm.), wprowadzono kluczowe i nieodzowne zmiany w przepisach dotyczących przeciwdziałania przemocy domowej. Nowe regulacje prawne są wyrazem właściwego realizowania postanowień Konwencji Stambulskiej, w myśl deklaracji Rzeczpospolitej Polski o stosowaniu powyższego porozumienia zgodnie z zasadami i przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Przemoc domowa odnosi się do jednostki doznającej przemocy, a nie do rodziny, w której przemoc ma miejsce. Rozszerzony katalog form przemocy domowej obejmuje przemoc ekonomiczną oraz przemoc podejmowaną za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Rozbudowany został także krąg osób doznających przemocy oraz stosujących przemoc o byłego małżonka, byłego partnera lub inną osobę „pozostającą obecnie lub w przeszłości w trwałej relacji uczuciowej lub fizycznej niezależnie od wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania”. Dokonane zmiany, wprowadzone ustawą o przeciwdziałaniu przemocy domowej i niektórych innych ustaw, są odzwierciedleniem zapisów art. 3 pkt b Konwencji stambulskiej (Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy sporządzona dnia 11 maja 2011 roku w Stambule), według których przemocą domową są „… wszelkie akty przemocy fizycznej, seksualnej, psychologicznej lub ekonomicznej zdarzające się w rodzinie lub gospodarstwie domowym, lub między byłymi, lub obecnymi małżonkami lub partnerami, niezależnie od tego, czy sprawca i ofiara dzielą lub dzielili miejsce zamieszkania, czy też nie”.

Do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy domowej, w tym opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej, korelującego z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Chrzanów.

JAKIE PODJĄĆ KROKI JEŚLI JESTEŚ OFIARĄ PRZEMOCY DOMOWEJ

Instytucjonalnym narzędziem służącym do przeciwdziałania przemocy domowej jest procedura "Niebieskie Karty", która obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy domowej. Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta” – A, w przypadku powzięcia w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych podejrzenia stosowania przemocy wobec osób doznających przemocy domowej lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez świadka przemocy domowej. Osoba doznająca przemocy domowej może także osobiście zgłosić fakt doznawania przemocy domowej odpowiednim jednostkom, upoważnionym do wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”, co zainicjuje udzielenie odpowiedniego wsparcia.

Osoba doznająca przemocy domowej może uzyskać nieodpłatną pomoc w formie:

 • poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego;
 • interwencji kryzysowej i wsparcia;
 • ochrony przed dalszym krzywdzeniem, przez uniemożliwienie osobie stosującej przemoc domową korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania z osobą doznającą przemocy domowej oraz zakazanie kontaktowania się i zbliżania się do osoby doznającej przemocy domowej;
 • zapewnienia osobie doznającej przemocy domowej bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla osób doznających przemocy domowej;
 • badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy domowej oraz wydania zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie;
 • zapewnienia osobie doznającej przemocy domowej, która nie ma tytułu prawnego do lokalu zajmowanego wspólnie z osobą stosującą przemoc domową, pomocy w uzyskaniu mieszkania.;
 • dostępu do informacji o możliwych formach wsparcia na rzecz osób dotkniętych przemocą.

GDZIE ZGŁOSIĆ SIĘ PO POMOC W SYTUACJI DOZNAWANIA PRZEMOCY DOMOWEJ

 • Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie
  ul. Jordana 7, 32-500 Chrzanów, tel. 47/ 832 42 00
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie
  ul. Jagiellońska 4, 32-500 Chrzanów, tel. 32/ 735 69 35 lub 32/735 69 00
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Społecznych w Chrzanowie
  ul. Jagiellońska 4, 32-500 Chrzanów, tel. 32/ 735 69 05
 • Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 10/3, tel. 32/ 646 71 85 lub 32/ 646 71 88 wew. 31

 

 • Chrzanów - Miejski Serwis Informacyjny
 • Empatia - Portal Informacyjno-Usługowy
 • ePUAP
 • Platforma Usług Elektronicznych