Formularz wyszukiwania

2024

Programy realizowane ze środków budżetu państwa w 2024


 

Godło

Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie w okresie od marca 2024 r. do grudnia 2024 r. – Moduł II oraz w okresie od czerwca 2024 r. do grudnia 2024 r. – Moduł I


Program „Korpus Wsparcia Seniorów” w roku 2024 realizowany jest w ramach zadania własnego gminy, polegającego na organizowaniu i realizowaniu usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 60 lat i więcej w zakresie:

 • „organizowania usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich”
 • „wspierania realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

W 2024 r. wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi:

 • 53 855,00 zł na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich,
 • 95 677,00 zł na realizację usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”
  środki własne na realizację Programu ujęte w budżecie Gminy Chrzanów to 37 383,00 zł.

 

Łączny koszt Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 wynosi 186 915,00 zł.
Adresatami Programu są seniorzy w wieku 60 lat i więcej, mieszkający na terenie Gminy Chrzanów, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

 

W roku 2024 Pogram realizowany w formie:

„Modułu I”, którego celem jest zapewnienie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich.

„Modułu II”, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie, przy ulicy Jagiellońskiej 4, a także pod numerem telefonu 32 735 69 38 oraz na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/korpus-wsparcia-seniorow-na-rok-2023


 

 

 

 

Flaga i Godło Polski

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej


Gmina Chrzanów – Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie informuje o podpisaniu z Wojewodą Małopolskim umowy na dofinansowanie zadania własnego polegającego na :

 • Utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji pomocy społecznej) – kwota dotacji 373 032 zł;

  Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji następujących zadań:

  • udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,                                  
  • dożywianie dzieci,                
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,                                                
  • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
  • prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  • realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom i osobom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej,
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  2. Utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuację projektów z roku 2023 na tzw. rozwój pomocy społecznej – kwota dotacji 60 000 zł.

  Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji następujących zadań:

  • kontynuację projektu socjalnego z lat poprzednich mającego na celu wsparcie, aktywizację i poprawę jakości życia seniorów,
  • podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnej, w tym szkoleń wewnętrznych,
  • podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez profesjonalizację wykorzystania systemów informatycznych, w tym w zakresie sprawozdawczości,
  • realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


Łączna kwota dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi 433 032 zł.

Całkowity koszt zadania wynosi: 6 981 919 zł.

Data podpisania umowy luty 2024.


 

 

 

 

flaga i godło polski

Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie.


Program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Fundusz Solidarnościowy:

 • dofinansowanie – 60.282,00 zł
 • całkowita wartość – 60.282,00 zł

 

Podpisanie umowy na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024: MARZEC 2024 Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
   • poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

 

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

 

W Gminie Chrzanów Program realizowany jest w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego za uprzednią zgodą gminy, w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

 

Uczestnik, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za realizację usługi w ramach Programu.

 

W ramach usługi opieki wytchnieniowej zapewniane jest okresowe wsparcie w zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością, w zastępstwie członków rodziny lub opiekunów sprawujących na co dzień bezpośrednią opiekę. Rodzaj i zakres godzinowy usług opieki wytchnieniowej powinien być uzależniony od osobistej sytuacji uczestnika Programu, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności osoby z niepełnosprawnością, nad którą uczestnik Programu sprawuje opiekę.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzanowie ul. Jagiellońska 4, tel. 32/ 735 69 38 oraz na stronie internetowej www.niepelnosprawni.gov.pl


 

 

flaga i godło polski

Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie

Program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Fundusz Solidarnościowy:

 • dofinansowanie – 549 774,90 zł
 • całkowita wartość - 549 774,90 zł

 

Podpisanie umowy na realizację Programu AOON – edycja 2024 – LUTY 2024

 

Głównym celem Programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu:

 1. znacznym sprzężonym
 2. znacznym
 3. umiarkowanym
 4. traktowane na równi do wyżej wymienionych orzeczeń, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023r. poz. 100 z późn. zm.).

 

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

 1. poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
 2. wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;
 3. uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
 4. dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnościami;
 5. zwiększenia wsparcia asystenckiego dla uczniów z niepełnosprawnościami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego;

 

Usługa asystencji osobistej, świadczona na rzecz Uczestnika Programu, polega na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego, w tym w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 • przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania, w tym wyjściu, powrocie lub dojeździe wraz z uczestnikiem do miejsc wskazanych przez uczestnika,
 • w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem, w tym w załatwianiu spraw urzędowych oraz w punktach usługowych,
 • funkcjonowaniu w życiu społecznym, w tym w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju instytucjami, organizacjami, korzystania z dóbr kultury.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzanowie ul. Jagiellońska 4,
tel. 32/ 735 69 38 oraz na stronie internetowej www.niepelnosprawni.gov.pl


 

 

flaga i godło polski

Program „Posiłek w szkole i w domu”

Gmina Chrzanów realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.

 

Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

 

Środki z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

 • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,
 • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

W 2024 r. wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi 768 484 zł, środki własne na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” ujęte w budżecie Miasta Chrzanowa to 795 530 zł. Łączny koszt programu „Posiłek w szkole w domu w 2024 r. wynosi 1 564 014 zł.

 

Program „Posiłek w szkole i w domu” przyjęty uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 zakłada dofinansowanie dla Gminy w przypadku udzielenia pomocy w formie posiłków oraz zasiłków celowych na zakup żywności lub posiłku jeżeli dochód na osobę nie przekracza kwoty 200 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnie gospodarującej 1 552 zł, a w przypadku rodzin, kwoty 1200 zł.

 

Gmina Chrzanów na podstawie Uchwały nr Nr LX/633/2023 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 listopada 2023 r. o podwyższeniu kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 podwyższyła kryterium dochodowe do 200 % kryterium o którym mowa w art. 8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej uprawniające do otrzymania wsparcia.

 • Chrzanów - Miejski Serwis Informacyjny
 • Empatia - Portal Informacyjno-Usługowy
 • ePUAP
 • Platforma Usług Elektronicznych