Formularz wyszukiwania

2016

Programy realizowane ze środków budżetu państwa w 2016


 

Dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej

Dotacja przeznaczona na finansowanie kosztów obsługi: zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3-8 ustawy o pomocy społecznej oraz zadań własnych Gminy dotowanych z budżetu państwa z zakresu pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 ustawy o pomocy społecznej.

 

Numer umowy: 23/OPS/2016

Kwota dofinansowania z budżetu państwa lub Funduszy: 400 457,00 zł

Rok zakończenia zadania w ramach umowy: 2016


 

Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych wszystkich osobom jej potrzebującym szczególności: dzieciom do czasu podjecia nauki w szkole podstawowej, podstawowej, dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym. W ramach wieloletniego programu "Pomoc panstwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

 

Numer umowy: 1/2016

Kwota dofinansowania z budżetu państwa lub Funduszy: 522 946,18 zł

Rok zakończenia zadania w ramach umowy: 2016


 

  • Chrzanów - Miejski Serwis Informacyjny
  • Empatia - Portal Informacyjno-Usługowy
  • ePUAP
  • Platforma Usług Elektronicznych