Formularz wyszukiwania

Dodatek węglowy

2022-08-12

Informacja

Od dzisiaj tj. od dnia 17.08.2022 r w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzanowie można składać wnioski o dodatek węglowy.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków ( Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Wnioski o przyznanie dodatku węglowego można składać w wersji papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie w pok. nr 11 lub w wersji elektronicznej.

Wniosek elektroniczny musi być podpisany podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony  z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wnioski są przyjmowane:

Poniedziałek – od 7:30 do 15:30

Wtorek, Środa, Czwartek – od 7:30 do 14:30

Piątek – od 7:30 do 13:30

 

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3 000 złotych.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego  składa się  w  terminie do dnia 30.11. 2022 r.

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Przyznanie dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku węglowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie  w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego wymagają wydania decyzji.

 

W związku z dużą ilością wniosków o wypłatę dodatku węglowego Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie zwraca się z uprzejmą prośbą do osób zamierzających złożyć wniosek w powyższej sprawie o załączenie do  wniosku kserokopii deklaracji złożonej do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dołączenie deklaracji nie jest obowiązkowe do złożenia wniosku niemniej znacznie przyspieszy jego rozpatrzenie.

DODATEK WĘGLOWY - ZMIANY!

We wtorek, 20 września br. weszły w życie zmiany do ustawy o dodatku węglowym, które obejmą również wnioski złożone przed tą datą.

DODATEK WĘGLOWY -KOLEJNE ZMIANY!

Dnia 3 listopada br. weszły w życie zmiany do ustawy o dodatku węglowym. Dotyczą one w szczególności prawa do dodatku dla gospodarstw domowych prowadzonych w budynku pod jednym adresem, ale W ODRĘBNYCH LOKALACH MIESZKALNYCH, oraz gospodarstw, które złożyły deklarację CEEB po 11 sierpnia br.

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000223601.pdf

 

Dodatek węglowy - Pytania i odpowiedzi

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o dodatek węglowy

 

  • Chrzanów - Miejski Serwis Informacyjny
  • Empatia - Portal Informacyjno-Usługowy
  • ePUAP
  • Platforma Usług Elektronicznych