Formularz wyszukiwania

Dodatek gazowy dla gospodarstw domowych w 2024 roku

2024-01-18

Aktualizacja na rok 2024 rok:

Rodziny ogrzewające domy i mieszkania gazem będą mogły otrzymać zwrot VAT od ceny tego paliwa dostarczonego w pierwszym półroczu 2024 r. Wnioski będzie można składać do 30 września przyszłego roku. pomoc finansowa będzie obejmować okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r.

 

Płomień palnika

Tak wynika z ustawy z 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła, która czeka na podpisanie przez prezydenta. Przewiduje ona nie tylko wypłacanie przez gminy jednorazowego dodatku osłonowego, lecz także wydłuża okres przysługiwania tzw. dodatku gazowego. Chodzi tutaj o refundację VAT dla rodzin, które wykorzystują gaz do ogrzewania, a zwrot pieniędzy odbywa się na podstawie regulacji zawartych w ustawie z 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. poz. 2687 ze zm.). To właśnie jej przepisy zmienia wspomniana ustawa z 7 grudnia br.

Zgodnie z obowiązującym brzmieniem art. 18 ustawy z 15 grudnia 2022 r. refundacja VAT należy się za gaz dostarczony w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. Jego nowelizacja zakłada zaś, że pomoc finansowa będzie obejmować też okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r., a więc dodatkowe pół roku. Jednocześnie wydłużeniu ulegnie ostateczny termin, do którego będzie można składać wnioski o zwrot pieniędzy. Nie będzie on bowiem mijał 29 lutego, ale 30 września przyszłego roku.

Bez zmian pozostaną natomiast warunki, od których zależy uzyskanie dodatku gazowego, oraz zasady jego przyznawania. Refundacja VAT w kwocie wskazanej na fakturze dokumentującej dostarczenie gazu za pierwsze półrocze 2024 r. będzie wypłacana gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na to paliwo – co istotne musi on być zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Uzyskanie refundacji jest też uzależnione od spełniania kryterium dochodowego, które wynosi 2100 zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego lub 1500 zł na jednego członka rodziny.

 

Osoby, które ogrzewają mieszkanie lub dom gazem, mogą otrzymać zwrot podatku VAT od ceny gazu dostarczonego w 2023 r.

Dodatek gazowy przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód nie przekracza kwoty 2100 zł, lub osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym ta wysokość nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

1 stycznia 2023 roku weszła w życie ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, tzw. tarcza energetyczna w 2023. Zgodnie z tą ustawą, będą kontynuowane działania osłonowe dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych (m.in. szpitale, szkoły, muzea, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, organizacje pozarządowe itp.), które zużywają paliwa gazowe do celów grzewczych.

Ustawa zakłada wprowadzenie w 2023 r. mechanizmu polegającego na:

 • utrzymaniu cen gazu w 2023 na poziomie 200,17 zł/MWh, czyli ceny obowiązującej w 2022r.
 • utrzymaniu cen dystrybucji gazu
 • rekompensatach dla przedsiębiorstw energetycznych w związku z poniesionymi kosztami,
 • refundacji poniesionych kosztów podatku VAT za gaz.

Najbardziej wrażliwym odbiorcom paliw gazowych, zużywającym paliwa gazowe do celów grzewczych, przysługiwać będzie refundacja poniesionych kosztów podatku od towarów i usług (VAT).
Zwrot pobranego podatku VAT dotyczyć będzie osób, które ogrzewają mieszkanie gazem i spełniają kryterium dochodowe.
Podatek VAT na gaz od stycznia powrócił do poprzedniej stawki i wynosi 23 %. W roku 2022 r. wynosił 0 %.

Komu przysługuje refundacja podatku VAT:

 • gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe,
 • źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB,
 • przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, nie przekraczają 2100 zł, lub 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

W przypadku wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. obowiązuje dochód z 2021 r., w przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 r. dochód z 2022 r. Dochody weryfikowane są jednorazowo, podczas złożenia 1-wszego wniosku o refundację.

Wnioski o refundację podatku VAT za paliwa gazowe można składać po otrzymaniu i opłaceniu faktury rozliczeniowej od dostawcy paliwa gazowego do dnia 29.02.2024 r.
O refundację VAT można się ubiegać za paliwa gazowe zużyte w roku 2023. Do wniosku konieczne będzie dołączenie faktury, która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy (gospodarstwa domowego) oraz dowód zapłaty.

Jak otrzymać dodatek do gazu:

 •  o refundację VAT można się ubiegać przez cały rok 2023
 •  wnioski składa się w urzędzie zgodnym z miejscem zamieszkania. W Chrzanowie obsługą dodatku gazowego dla gospodarstw domowych zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej
 • przyznanie refundacji nie wymaga wydania decyzji – informacja o rozstrzygnięciu sprawy zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej zamieszczony we wniosku
 • do wniosku należy dołączyć fakturę, która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy (gospodarstwa domowego) oraz dowód zapłaty
 • wysokość refundacji będzie odpowiadała kwocie podatku VAT z opłaconej faktury załączonej do wniosku.

§ Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu

 

Dokumenty do pobrania:

 Wniosek o dodatek gazowy

 • Chrzanów - Miejski Serwis Informacyjny
 • Empatia - Portal Informacyjno-Usługowy
 • ePUAP
 • Platforma Usług Elektronicznych