INFORMACJA Z REALIZACJI PROJEKTU

„STOP DLA UBÓSTWA- STOP DLA WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO”

            Projekt pn. „Stop dla ubóstwa – stop dla wykluczenia społecznego” realizowany przez Gminę Chrzanów/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie w latach 2016 – 2018 współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Kwota dofinansowania: 591 547,69 zł. Okres realizacji 01.02.2016-31.12.2018 r.

            Projekt skierowany jest do 66 osób i rodzin z terenu Gminy Chrzanów. Celem projektu jest kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Każdy z uczestników projektu otrzyma indywidualną ofertę wsparcia odpowiadającą kompleksowo na zidentyfikowane u niego potrzeby.

Wsparcie realizowane jest poprzez zadania:

 1. Identyfikacja potrzeb uczestników, na podstawie której opracowana została Indywidualna Ścieżka Reintegracji.
 2. Usługi aktywnej integracji w postaci m.in.:
 3. a) warsztatów psychospołecznych,
 4. b) warsztatów aktywnego poszukiwania pracy wraz z warsztatami z autoprezentacji (konsultacje z fryzjerką i kosmetyczką),
 5. c) w. prowadzenia gospodarstwa domowego ( gospodarowanie budżetem domowym, tanie zdrowe gotowanie, I pomoc przedmedyczna),
 6. d) wsparcie asystenta rodziny.
 7. e) od czerwca 2017 roku Uczestnicy Projektu mogą skorzystać ze wsparcia Specjalisty reintegracji zawodowej zatrudnionego, w funkcjonującym w strukturach OPS Chrzanów, Klubie Integracji Społecznej ( przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, kontakty z pracodawcami).
 8. f) w 2017 roku Uczestnicy projektu wzięli udział w szkoleniach zawodowych:
 • Pomoc kuchenna- 6 osób,
 • Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych z językiem niemieckim - 7 osoby
 • Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej- 6 osób
 • Operator wózków widłowych – 1 osoba.
 1. usługi społeczne, prowadzone były poprzez utworzenie i funkcjonowanie mieszkania chronionego, w którym obecnie przebywa rodzina, która jest Uczestnikiem Projektu. Mieszkanie przeznaczone jest dla Uczestników/ Uczestniczek projektu znajdujących się w trudnej sytuacji mieszkaniowej, jako czasowe zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych. Celem utworzenia mieszkania chronionego jest natychmiastowa pomoc mieszkańcom w sytuacjach kryzysowych związanych z brakiem lokalu. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej, zapewniającą odpowiednie wsparcie przygotowujące mieszkańców do samodzielnego życia, bądź dającą schronienie i opiekę osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji.
 2. praca socjalna, w postaci zatrudnienia pracownika socjalnego i świadczenia przez niego pracy socjalnej na rzecz Uczestników Projektu.
 3. Świadczenia finansowe dla Uczestników/ Uczestniczek Projektu stanowiące wkład własny OPS w ramach projektu

Dotychczas z projektu skorzystały 44 osoby. Kolejna, ostatnia edycja prowadzona będzie w I kwartale 2018r.

 

Kierownik: Renata Wiszniewska el. 32 623 37 98 wew.12

Koordynator ds. merytorycznych: Monika Łyszczarz wew. 50

Pracownik socjalny: Ewelina Turakiewicz tel. 32 623 37 98 wew. 46

Asystent rodziny: Barbara Lizoń tel. 32 623 37 98 wew. 46

 

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie - www.mcp.malopolska.pl