OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI   SPOŁECZNE

o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro
i nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro, o której mowa
w art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2017r. poz. 1579 )

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Świadczenie usług w zakresie przygotowywania,
dostarczania oraz podawania posiłków