ZamówienieZamówienie publiczne o wartości przekraczającej 30 000 euro
Nazwa i adres zamawiającego Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie
ul. Oświęcimska 9
32-500 Chrzanów
woj. małopolskie
tel.: (32) 6233798
faks: (32) 6233552
godziny pracy: w dni robocze od 7.00 – 15.00.
Tryb zamówienia Usługi społeczne – postępowanie prowadzone jest według zasad określonych w art. 138o ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warunki zamówienia dostępne na stronie: www.ops.chrzanow.pl oraz bip.malopolska.pl/opswchrzanowie
Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na „Świadczeniu usług w zakresie przygotowywania, dostarczania oraz podawania posiłków w Szkole Podstawowej Nr 6 w Chrzanowie”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Warunkach Zamówienia.
Oferty wariantowe nie dotyczy
Termin wykonania zamówienia Od dnia podpisania umowy do 31.12.2017 r.
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków znajduje się w Dziale V Warunków Zamówienia.
Informacje na temat wadium Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie Kryteria oceny ofert oraz opis sposobu oceny ofert znajdują się w Dziale XIII Warunków Zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert Oferty należy składać w siedzibie Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie, ul. Oświęcimska 9, 32-500 Chrzanów, Sekretariat (pokój 316, III piętro) w terminie do dnia 22.02.2017 r. do godziny 12:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
Termin związania ofertą Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Do pobrania