logo kdrKarta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.

Do korzystania z programu uprawnieni są członkowie rodziny wielodzietnej:

 1. rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka
 2. małżonek rodzica
 3. dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).

Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 1. w wieku do ukończenia 18. roku życia
 2. w wieku do ukończenia 25. roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej
 3. bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu. Karta jest przyznawana bezpłatnie. Wniosek o przyznanie Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej jej członek posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty.

Składając wniosek o przyznanie Karty okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

 1. w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość
 2. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość
 3. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce
 4. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
 5. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
 6. w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Zgodnie z art. 10 ust 8 ustawy o Karcie Dużej Rodziny, wójt sporządza i uwierzytelnia kopie przedstawionych dokumentów.

Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, okazuje się dokument potwierdzający tożsamość lub, w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 18. roku życia, odpis aktu urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość.

Osoba posiadająca kartę dużej rodziny jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia organu, który przyznał kartę o wystąpieniu zmian danych zawartych w karcie oraz zmian mających wpływ na prawo do posiadania karty.

W szczególności o:

 • Zmianie miejsca zamieszkania
 • Przerwaniu nauki przez dziecko w wieku powyżej 18 roku życia
 • Śmierci rodzica
 • Pozbawieniu lub ograniczeniu władzy rodzicielskiej poprzez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej
 • Orzeczeniu sądu o odebraniu dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej
 • Unieważnieniu lub rozwiązaniu przez rozwód małżeństwa – w przypadku małżonka który nie jest jednocześnie rodzicem co najmniej trojga dzieci

Karta Dużej Rodziny to system zniżek                               i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.

 

            Do korzystania z programu uprawnieni są członkowie rodziny wielodzietnej:

1)      rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka

2)      małżonek rodzica

3)      dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).

            Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1)      w wieku do ukończenia 18. roku życia

2)      w wieku do ukończenia 25. roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej

3)      bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu. Karta jest przyznawana bezpłatnie. Wniosek o przyznanie Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej jej członek posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty.

            Składając wniosek o przyznanie Karty okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

1)      w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość

2)      w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość

3)      w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce

4)      w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

5)      w  przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

6)      w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

            Zgodnie z art. 10 ust 8 ustawy o Karcie Dużej Rodziny, wójt sporządza i uwierzytelnia kopie przedstawionych dokumentów.

            Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, okazuje się dokument potwierdzający tożsamość lub, w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 18. roku życia, odpis aktu urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość.

            Osoba posiadająca kartę dużej rodziny jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia organu, który przyznał kartę o wystąpieniu zmian danych zawartych w karcie oraz zmian mających wpływ na prawo do posiadania karty.

W szczególności o:

      Zmianie miejsca zamieszkania

      Przerwaniu nauki przez dziecko w wieku powyżej 18 roku życia

      Śmierci rodzica

      Pozbawieniu lub ograniczeniu władzy rodzicielskiej poprzez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej

      Orzeczeniu sądu o odebraniu dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej

      Unieważnieniu lub rozwiązaniu przez rozwód małżeństwa – w przypadku małżonka który nie jest jednocześnie rodzicem co najmniej trojga dzieci