SprawaPomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
Sprawę załatwia  Dział Świadczeń
Kierownik Katarzyna Szeliga
Lokalizacja  Chrzanów, ul. Oświęcimska 9
Telefon  032-623-37-98 wew.42
E-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kompetencje  
Informacje dodatkowe  Przyjęcia stron:
 Poniedziałek – piątek 7.30-14.30
Dokumenty do pobraniaOsoba odpowiedzialna  Beata Szpila
Wymagane dokumenty
 • wniosek o stypendium szkolne
 • wniosek o zasiłek szkolny
 • zaświadczenie do szkoły
 • dokumenty potwierdzające dochód uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
Opłaty  Nie dotyczy
Miejsce składania dokumentów  Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie,
 ul. Oświęcimska 9; Parter, pokój nr 6
Termin załatwiania sprawy
 1. Termin składania wniosków:
  - wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października danego roku szkolnego.
  - wniosek o zasiłek szkolny składa się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku szkolnego.
 2. Termin załatwienia sprawy: do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, w przypadku spraw skomplikowanych do 2 miesięcy, nie wcześniej jednak, niż po przekazaniu przez Wojewodę Małopolskiego odpowiedniej kwoty dotacji celowej.
 3. Terminy wypłaty stypendium szkolnego:
  - do 31 grudnia – za okres od września lub października do grudnia danego roku
  - do dnia 30 czerwca –za okres od stycznia do czerwca danego roku.
Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)
 2. Uchwała Nr X/86/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 1 września 2015 r. o ustaleniu regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chrzanów
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm).
Tryb odwoławczy Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Kraków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Dyrektora Ośrodka Pomocy  Społecznej w Chrzanowie.
Uwagi i informacje

Celem pomocy materialnej nie jest zaspokojenie potrzeb życiowych rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji w ich codziennej egzystencji, ale umożliwienie uczniowi równego dostępu do edukacji, pomoc dla konkretnego ucznia w uzyskaniu przez niego właściwego dostępu do edukacji, mimo niekorzystnej sytuacji finansowej rodziny.

 

 1. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane są na:
  - wniosek rodziców, opiekunów prawnych osób sprawujących pieczę zastępczą nad dzieckiem albo pełnoletniego ucznia;
  - wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 2.  Uprawnionymi do otrzymania stypendium szkolnego są:
  - uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
  - wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, tj. do ukończenia 18 roku życia,
  - uczniowie szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, tj. do ukończenia 18 roku życia.
 3.  Uczeń zamieszkały na terenie Gminy Chrzanów może otrzymać pomoc materialną o charakterze socjalnym w postaci:

A: stypendium szkolnego

 • miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj.:  514,00 zł,
 • stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym,
 • pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego realizowana jest przez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedłożeniu oryginalnych faktur lub rachunków (nie mylić z paragonem fiskalnym) wystawionych na Wnioskodawcę,
 • zwrot poniesionych wydatków dokonywany jest po otrzymaniu dotacji celowej z budżetu państwa, do wysokości kwoty przyznanego stypendium szkolnego, po przedłożeniu oryginalnych faktur lub rachunków wystawionych na Wnioskodawcę,
 • wysokość stypendium szkolnego zależna jest od zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej, zgodnie z Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chrzanów,
 • wnioskodawca jest obowiązany niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego,
 • stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego,
 • należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

B: zasiłku szkolnego

 • zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego,
 • formą zasiłku szkolnego jest świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego,
 • przyznanie i wysokość zasiłku szkolnego jest zależne od sytuacji rodzinnej ucznia, rodzaju i skutków zdarzenia losowego.