SprawaDodatek mieszkaniowy
Sprawę załatwia Dział Świadczeń
Kierownik Katarzyna Szeliga
Lokalizacja  Chrzanów, ul. Oświęcimska 9
Telefon  032-623-37-98 wew.19
E-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kompetencje  
Informacje dodatkowe  Przyjęcia stron:
 Poniedziałek 7.00-17.00
 Wtorek – piątek 7.00-15.00
Dokumenty do pobrania  
Osoba odpowiedzialna  Monika Majcherczyk, Paulina Kubica
Wymagane dokumenty
 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
 • załącznik nr 1 do wniosku
 • załącznik nr 2 do wniosku –zaświadczenie o dochodach pracownika
 • załącznik nr 3 do wniosku –oświadczenie z 3 miesięcy kalendarzowych
 • deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego
 • oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • zaświadczenie o zaległościach w opłatach
 • prośba o przekazanie ryczałtu
Opłaty  Nie dotyczy
Miejsce składania dokumentów  Ośrodek Pomocy Społecznej ,
 Chrzanów, ul. Oświęcimska 9
 Parter, pokój nr 3
Termin załatwiania sprawy  Decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku oraz doręczona wnioskodawcy i zarządcy lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.
Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 180)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2013 r. poz.589)
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Kraków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie
Uwagi i informacje
 1. Wnioski przyjmowane są do 25-go dnia każdego miesiąca, dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6-ciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
 2. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy potwierdzić u zarządcy budynku.
 3. Osoby niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy osobiście składają oświadczenie o źródłach utrzymania.
 4. Osoby wynajmujące lokale mieszkalne od prywatnych właścicieli okazują umowę najmu przedmiotowego lokalu.
 5. Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające własność domu, dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni oraz o wyposażeniu technicznym domu, a także przedstawić rachunki dotyczące wydatków za wodę, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych.
 6. Organ odmawia przyznania dodatku mieszkaniowego, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustali, że:
  - występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy,
  - faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w w/w deklaracji.
 7. W wypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się w drodze decyzji, do czasu uregulowania zaległości.
 8. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3-ech miesięcy od dnia wydania decyzji, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa.
 9. W wypadku uregulowania należności w w/w terminie, wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana.