SprawaUstalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami
Sprawę załatwia  Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
Kierownik  Piotr Nędza
Lokalizacja  Chrzanów, ul. Oświęcimska 9
Telefon  032-623-37-98 wew. 20 i 21
E-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kompetencje  
Informacje dodatkowe
 
Przyjęcia stron:
Poniedziałek 7.30-16.30
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 7.30-14.30
 
Dokumenty do pobrania

Osoba odpowiedzialna  Beata Cora, Marzena Nędza, Agnieszka Zawadzka, Bernadetta Janik, Anna Wesołowska
Wymagane dokumenty  I Dokumenty do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego
 • zeznanie roczne PIT 37 lub PIT36 wraz z wszystkimi załącznikami za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy lub oświadczenie o źródle zwrotu podatku uzyskanego,
 • dokumenty potwierdzające źródło, wysokość oraz liczbę miesięcy za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy w którym dochód został osiągnięty (ksero pit 11, zaświadczenie z zakładu pracy o okresie zatrudnienia, kserokopia decyzji o przyznaniu renty itp.),
 • w przypadku utraty dochodu należy przedłożyć dokument potwierdzający datę oraz wysokość utraty dochodu za za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy w którym dochód został osiągnięty (ksero PIT-11, świadectwo pracy, zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu i dochodach itp.),
 • w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy spowodowanym zakończeniem urlopu wychowawczego, uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania, uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej - należy udokumentować datę i kwotę uzyskanego dochodu netto,
 • wyrok zasądzający alimenty,
 • zaświadczenie od komornika potwierdzające wysokość otrzymanych alimentów za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy,

II Dokumenty do wniosku o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka (UWAGA wniosek o wypłatę dodatku składa się w terminie do roku życia dziecka)
 • zaświadczenie od lekarza ginekologa lub położnej o pozostawaniu pod opieką lekarską nie później niż od 10 tygodnia ciąży

III Dokumenty do wniosku o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

 • Oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego
 • zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o udzieleniu urlopu wychowawczego i okresie zatrudnienia
 • Dokumenty do wniosku o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka
 • akt zupełny urodzenia dziecka
 • lub potwierdzenie o oddaleniu powództwa o alimenty od drugiego z rodziców dziecka

V Dokumenty do wniosku o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

 • zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające naukę w szkole (dotyczy dziecka, które w trakcie okresu zasiłkowego jest pełnoletnie) lub w przypadku dziecka rozpoczynającego roczne przygotowanie przedszkolne stosowne zaświadczenie ze szkoły

VI Dokumenty do wniosku o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu dojazdu do szkoły poza miejscem zamieszkania

 • zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające naukę w szkole

VII Dokumenty do wniosku o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu zamieszkania w miejscowości poza miejscem zamieszkania

 • zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania
 • zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające naukę w szkole poza miejscem zamieszkania.
 • inne dokumenty ze względu na szczególną sytuacją dochodową i rodzinną.

 

Dokumenty do wniosku o zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2015/2016 (obowiązuje od 01-11-2015 do 31-10-2016 roku) [PDF]

Dokumenty do wniosku o zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2016/2017 (obowiązuje od 01-11-2016 do 31-10-2017 roku) [ODT]

 

Opłaty  Nie dotyczy
Miejsce składania dokumentów  Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie,
 ul. Oświęcimska 9; Pokój nr 119
Termin załatwiania sprawy  
Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016 poz. 1518 j.t.),
 2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. z 2015 poz. 2284),
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2015 poz. 1238).
Tryb odwoławczy Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Kraków,
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie
Uwagi i informacje