SprawaUstalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Sprawę załatwia  Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
Kierownik  Piotr Nędza
Lokalizacja  Chrzanów, ul. Oświęcimska 9
Telefon  032-623-37-98 wew.22
E-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kompetencje  
Informacje dodatkowe
 
Przyjęcia stron:
Poniedziałek   7.30-16.30
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 7.30-14.30
 
Dokumenty do pobrania

Osoba odpowiedzialna  Joanna Żmuda, Małgorzata Tekieli-Krawczyk, Barbara Wróbel
Wymagane dokumenty  
 • zeznanie roczne PIT 37 lub PIT36 wraz z wszystkimi załącznikami za rok kalendarzowy poprzedzający okres świadczeniowy lub oświadczenie o źródle zwrotu podatku uzyskanego,
 • dokumenty potwierdzające źródło, wysokość oraz liczbę miesięcy za rok kalendarzowy poprzedzający okres świadczeniowy w którym dochód został osiągnięty (ksero pit 11, zaświadczenie z zakładu pracy o okresie zatrudnienia, kserokopia decyzji o przyznaniu renty itp.),
 • w przypadku utraty dochodu należy przedłożyć dokument potwierdzający datę oraz wysokość utraty dochodu za rok kalendarzowy poprzedzający okres świadczeniowy w którym dochód został osiągnięty (ksero PIT-11, świadectwo pracy, zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu i dochodach itp.),
 • w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy spowodowanym zakończeniem urlopu wychowawczego, uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania, uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej - należy udokumentować datę i kwotę uzyskanego dochodu netto,
 • zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające naukę w szkole - (dotyczy dziecka, które w trakcie okresu zasiłkowego jest pełnoletnie)
 • wyrok zasądzający alimenty ,
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji alimentów zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonego świadczenia alimentacyjnego albo oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów; wzór zaświadczenia i oświadczenia określają odpowiednio załączniki nr 6 i 7 do rozporządzenia,
 • zaświadczenie od komornika potwierdzające wysokość otrzymanych alimentów za rok kalendarzowy poprzedzający okres świadczeniowy,
 • inne dokumenty ze względu na szczególną sytuacją dochodową i rodzinną,
Opłaty  Nie dotyczy
Miejsce składania dokumentów Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie,
ul. Oświęcimska 9; Pokój nr
Termin załatwiania sprawy  
Podstawa prawna
 1.  Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2016 poz. 169 j.t. z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz.U. z 2015 poz. 2229),
Tryb odwoławczy Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Kraków,
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie
Uwagi i informacje