SprawaUstalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
Sprawę załatwia  Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
Kierownik  Piotr Nędza
Lokalizacja  Chrzanów, ul. Oświęcimska 9
Telefon  032-623-37-98 wew. 20, 21
E-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kompetencje  
Informacje dodatkowe
 
Przyjęcia stron:
Poniedziałek  7.30-16.30
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 7.30-14.30
 
Dokumenty do pobrania

Osoba odpowiedzialna  Beata Cora, Marzena Nędza, Agnieszka Zawadzka, Anna Wesołowska,
Wymagane dokumenty
 •  zeznanie roczne PIT 37 lub PIT36 wraz z wszystkimi załącznikami za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy lub oświadczenie o źródle zwrotu podatku uzyskanego,
 • dokumenty potwierdzające źródło, wysokość oraz liczbę miesięcy za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy w którym dochód został osiągnięty (ksero pit 11, zaświadczenie z zakładu pracy o okresie zatrudnienia, kserokopia decyzji o przyznaniu renty itp.),
 • w przypadku utraty dochodu należy przedłożyć dokument potwierdzający datę oraz wysokość utraty dochodu za za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy w którym dochód został osiągnięty (ksero PIT-11, świadectwo pracy, zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu i dochodach itp.),
 • w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy spowodowanym zakończeniem urlopu wychowawczego, uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania, uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej - należy udokumentować datę i kwotę uzyskanego dochodu netto,
 • zaświadczenie od lekarza ginekologa lub położnej o pozostawaniu pod opieką lekarską nie później niż od 10 tygodnia ciąży,
 • wyrok zasądzający alimenty,
 • zaświadczenie od komornika potwierdzające wysokość otrzymanych alimentów za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy,
 • inne dokumenty ze względu na szczególną sytuacją dochodową i rodzinną.
Opłaty  Nie dotyczy
Miejsce składania dokumentów  Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie,
 ul. Oświęcimska 9; Pokój nr
Termin załatwiania sprawy  
Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016 poz. 1518 j.t.),
 2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. z 2015 poz. 2284),
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2015 poz. 1238).
Tryb odwoławczy Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Kraków,
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie
Uwagi i informacje