SprawaPrawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych –ubezpieczenie zdrowotne
Sprawę załatwia Dział Pomocy Środowiskowej
Kierownik Jadwiga Załuska
Lokalizacja  Chrzanów, ul. Oświęcimska 9
Telefon  032-623-37-98 wew.42
E-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kompetencje  
Informacje dodatkowe

Przyjęcia stron:
Poniedziałek 7.30-16.30
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 7.30-14.30

Dokumenty do pobrania  
Osoba odpowiedzialna Ilona Zajega
Wymagane dokumenty
 • dowód osobisty lub paszport
 • dokumenty potwierdzające dochody
Opłaty  Nie dotyczy
Miejsce składania dokumentów  Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie,
 ul. Oświęcimska 9; Parter, pokój nr 6
Termin załatwiania sprawy  do 1 miesiąca od momentu złożenia wniosku, a w przypadku spraw skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j Dz.U 2016 r. poz. 1793).
 2. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j Dz.U 2016 r. poz. 930 z późn. zm).
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U z 2012r. poz.823)
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz.U 2016 r. poz. 23 z późn. zm).
Tryb odwoławczy Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Kraków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Dyrektora Ośrodka  Pomocy Społecznej w Chrzanowie
Uwagi i informacje
 1. Prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przyznawane są osobom innym niż ubezpieczone, posiadającym obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej i co do których, nie stwierdzono okoliczności, o których mowa w art.12 w/w ustawy. Na potrzeby prowadzonego postępowania przeprowadza się rodzinny wywiad środowiskowy.
 2. Kryterium dochodowe wynosi:
  - dla osoby samotnie gospodarującej -634 zł
  - dlla osoby w rodzinie -514 zł
 3. Decyzję w sprawie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej wydaje (wójt, burmistrz, prezydent) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy.
 4. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez okres 90 dni od dnia określonego w decyzji, którym jest
  - dzień złożenia wniosku przez świadczeniobiorcę (osobę fizyczną)
  - dzień udzielenia świadczenia w przypadku udzielenia świadczeń w trybie nagłym,
  *chyba, że w tym okresie świadczeniobiorca zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym.