Mieszkanie chronione

       Zarządzeniem Nr B.0050.335.2016 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 1.IX.2016 utworzono mieszkanie chronione z zasobów mieszkaniowych Gminy Chrzanów. Mieszkanie o powierzchni 77,27 m2 zostało wyremontowane i wyposażone na potrzeby ofiar przemocy, rodzin w razie wystąpienia zdarzenia losowego w związku z wiekiem, chorobą, niepełnosprawnością lub trudną sytuacją życiową.

Mieszkanie przeznaczone jest dla Uczestników/ Uczestniczek projektu "Stop dla ubóstwa - stop dla wykluczenia społecznego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, znajdujących się w trudnej sytuacji mieszkaniowej, jako czasowe zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych. Celem utworzenia mieszkania chronionego jest natychmiastowa pomoc mieszkańcom w sytuacjach kryzysowych związanych z brakiem lokalu. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej, zapewniającą odpowiednie wsparcie przygotowujące mieszkańców do samodzielnego życia, bądź dającą schronienie i opiekę osobom niezdolnym do samodzielnej egzystęcji.