Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

 1. Zgodnie z art. 3 pkt 13 lit. c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 220) odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 180), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
 2. Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, o wysokości której informuje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku.
 3. Limit zużycia energii elektrycznej wynosi:
  - 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
  - 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
  - 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.
 4. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego, obowiązującej od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30.04.2017 r. (M.P. z 2016 r. poz. 411), jego wysokość wynosi:
  - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną - 11,29 zł miesięcznie;
  - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób - 15,68 zł miesięcznie;
  - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób - 18,81 zł miesięcznie.
 5. Dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Zryczałtowany dodatek energetyczny jest wpłacany na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarta jest umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej.

Uwaga! Stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej musi być osoba, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy, a nie inny członek rodziny.