ZamówienieZamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro
Nazwa i adres zamawiającego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie
ul. Oświęcimska 9
32-500 Chrzanów
woj. małopolskie
tel.: (32) 6233798
faks: (32) 6233552
godziny pracy: w dni robocze od 7.00 – 15.00.

Tryb zamówienia  Zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna na stronie: www.ops.chrzanow.pl oraz bip.malopolska.pl/opswchrzanowie
Opis przedmiotu zamówienia Usługa polegająca na "Zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń grupowych dla uczestników projektu pn. "Stop dla ubóstwa - stop dla wykluczenia społecznego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 ,Poddziałanie 9.1.1
Zamówienie obejmuje przeprowadzenie szkoleń grupowych dla wskazanych grup uczestników projektu rekrutowanych przez Zamawiającego. Łącznie 48 godzin szkoleń stacjonarnych i 24 godziny szkoleń wyjazdowych.
Oferty wariantowe  
Termin wykonania zamówienia  Od dnia podpisania umowy do 23.12.2016 r.
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków  
Informacje na temat wadium  
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie  
Miejsce i termin składania ofert  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Oświęcimskiej 9 w Chrzanowie, III piętro, pok. 316, sekretariat
Termin związania ofertą  
Do pobrania