ZamówienieOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 207 000 euro
Nazwa i adres zamawiającego Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie
ul. Oświęcimska 9
32-500 Chrzanów
woj. małopolskie
tel.: (32) 6233798
faks: (32) 6233552

godziny pracy: w dni robocze od 7.00 – 15.00.

Tryb zamówienia Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna na stronie: www.ops.chrzanow.pl oraz bip.malopolska.pl/opswchrzanowie
Opis przedmiotu zamówienia 0500000-9 Usługi szkoleniowe
55300000-3 Usługi restauracyjne i podawania posiłków
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
Oferty wariantowe Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia Realizacja całości zamówienia odbywać się będzie w okresie od dnia zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia najpóźniej do dnia 16 grudnia 2014 roku.
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. Wykonawca musi spełnić warunki wskazane w SIWZ.
Informacje na temat wadium Wykonawca nie jest zobowiązany do wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie Cena brutto – 100%
Miejsce i termin składania ofert Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie, ul. Oświęcimska 9, 32-500 Chrzanów – sekretariat 3p. pok. Nr 316, w terminie do dnia 15.10.2014r. do godz. 10:00
Termin związania ofertą Termin związania ofertą: 30 dni.
Do pobrania

 

 

Chrzanów, dnia 10.10.2014r.

Odpowiedz na pytanie zadane do przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu ”Droga do zmian” ogłoszonego dnia 08.10.2014r.

Udzielając odpowiedzi na Państwa pytanie zadane do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu ”Droga do zmian” informujemy :

ad. 1 „Trening zdrowego żywienia i zapobiegania nałogom” - Wykonawca przeszkoli 3 grupy szkoleniowe: GR I - 12 osób, GR II – 12 osób, GR III – 12 osób, w wymiarze 16 godzin szkoleniowych dla każdej grupy (łącznie 48 godzin szkoleniowych – godzina szkoleniowa wynosi 45 minut).

ad 2. Zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ wykonawca może dysponować jednym trenerem o ile osoba ta spełnia wymagania dotyczące wykształcenia i doświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ tj. osoba ta realizowała szkolenia o następującej tematyce:

trening budowania poczucia własnej wartości, trening skutecznej komunikacji w rodzinie, trening poruszania się na rynku pracy, warsztaty autoprezentacji, trening zdrowego żywienia i zapobiegania nałogom. 

Ponadto SIWZ w formacie Word jest zamieszczona na stronie www.ops.chrzanow.pl oraz bip.malopolska.pl/opswchrzanowie.