Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Uprzejmie informuję, iż na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:
http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/informacja-i-komunikacja/
dostępny jest zaktualizowany film informacyjny o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Aktualizacja jest związana ze zmianą kryterium dochodowego od dnia 1 stycznia 2017 r.
Obecne kryterium wynosi 200% kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy
społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł dla osoby w rodzinie.

 

 pomoc zywnosciowa 02 2017