Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa realizowanego w latach 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym ( FEAD ) udzielana jest pomoc na terenie naszego kraju przez cztery organizacje z którymi zostały podpisane umowy są to: Caritas Polska, Polski Czerwony Krzyż, Federacja Polskich Banków Żywności oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej. Na naszym terenie do współpracy z tymi organizacjami przystąpiły:

  • Parafia Matki Bożej Różańcowej, ul. Kusocińskiego 4 Chrzanów
  • Parafia Św. Mikołaja, ul. Mickiewicza 5 Chrzanów

W pismach z dnia 28.11.2014 r. i 16.01.2015 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej wystąpił do Dyrektorów Wydziałów Polityki Społecznej w Urzędach Wojewódzkich, do Dyrektorów/Kierowników/Pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej z prośbą o podjęcie współpracy z organizacjami zaangażowanymi do realizacji PO PŻ w Polsce. Określono, że rolą Ośrodków Pomocy Społecznej będzie wydawanie pisemnych skierowań według ustalonego formularza do pobierania paczek żywnościowych.

Skierowania wydawane mogą być wyłącznie osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 1268zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 1028zł w przypadku osoby w rodzinie.
Klienci ze skierowaniem wydanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie mogą odbierać paczki tylko w jednej z niżej wymienionych organizacji w terminach wskazanych przez te organizacje:

  • Parafia Matki Bożej Różańcowej, ul. Kusocińskiego 4, Chrzanów
  • Parafia Św. Mikołaja, ul. Mickiewicza 5 Chrzanów

Od 2015r. organizacje zobowiązane są prowadzić tzw. działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących. Poza pomocą żywnościową będą one uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach aktywizujących- warsztatach, m.in. z zakresu właściwego zarządzania domowym budżetem czy optymalnego wykorzystania otrzymywanej żywności, aby zapobiec jej marnotrawieniu.