Świadczenie pielęgnacyjne

 • w okresie od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 800,00 zł miesięcznie (+ pomoc rządowa dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 200 zł miesięcznie do miesiąca grudnia 2014 roku),
 • od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 1 200,00 zł miesięcznie,
 • od dnia 1 stycznia 2016 r.  świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 1300,00 zł miesięcznie,
 • świadczenie pielęgnacyjne będzie waloryzowane. Waloryzacja polega na zwiększeniu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego o wskaźnik waloryzacji. Wskaźnikiem waloryzacji jest procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień 1 stycznia roku, w którym jest przeprowadzana waloryzacja, w stosunku do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w dniu 1 stycznia roku poprzedzającego rok, w którym jest przeprowadzana waloryzacja. Pierwszą waloryzację świadczenia pielęgnacyjnego przeprowadza się w roku 2017,
 • w związku z koniecznością wdania decyzji zmieniającej wysokość świadczenia organ wszczyna postępowanie w tej sprawie (nie jest wymagana zgoda osoby uprawnionej do świadczeń),
 • ustawa weszła w życie 1 maja 2014 roku.


Zasiłek dla opiekuna

 • zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 roku,
 • zasiłek dla opiekuna przysługuj w wysokości 520,00 zł miesięcznie + składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • zasiłek dla opiekuna przysługuje za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  (czyli od 01-07-2013 do 14-05-2014 roku) wraz z ustawowymi odsetkami określonymi według ustawy o postępowaniu cywilnym. Odsetki przysługują do dnia wejścia w życie ustawy,
 • zasiłek dla opiekuna przysługuje od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określonego w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (czyli od 15-05-2014 roku do dnia ważności orzeczenia o niepełnosprawności). W tym wypadku istnieje konieczność przeprowadzenia wywiadu środowiskowego na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej, w celu potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osobę ubiegającą się o zasiłek dla opiekuna. Wywiad przeprowadza się w miejscu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną. Aktualizację wywiadu przeprowadza się co 6 miesięcy, jeżeli do końca okresu, na który zostało ustalone prawo do zasiłku dla opiekuna, pozostało więcej niż 3 miesiące, oraz w każdej sytuacji, gdy zaistnieją wątpliwości co do faktu sprawowania opieki przez osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna,
 • w przypadku upływu terminu, na który została wydana decyzja, w związku z utratą ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, prawo do zasiłku dla opiekuna, w związku z uzyskaniem nowego orzeczenia, ustala się na wniosek,
 • organ wypłacający świadczenie jest zobowiązany w terminie 14 dni od wejścia w życie ustawy (tj. od 15-05 do 28-05-2014 roku) poinformować o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz o warunkach nabywania do niego prawa,
 • wnioski należy składać w terminie do 14-09-2014 roku,
 • zasiłek dla opiekuna  nie przysługuje, gdy osobie ubiegającej się zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego, gdy podjęła pracę lub gdy zaprzestała opieki nad osobą niepełnosprawną,
 • zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do zasiłku dla opiekuna w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia złożenia wniosku o ustalenie zasiłku dla opiekuna,
 • ustalając prawo do zasiłku dla opiekuna nie jest brane po uwagę kryterium dochodowe,
 • ustawa wchodzi w życie 15-05-2014 roku.